Statuten

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1        

 1. De vereniging draagt de naam: HISTORISCHE VERENIGING "OUD-GORCUM"
 2. Zij is gevestigd te Gorinchem.           

DOEL

Artikel 2

 1. De vereniging heeft ten doel:

a. het wekken van belangstelling voor en het bevorderen van de studie van de geschiedenis van Gorinchem en omgeving;  
b. het organiseren van bijeenkomsten en excursies met een historisch karakter; —
c. het bevorderen van het bijeenbrengen van voorwerpen en geschriften, betrekking hebbend op de geschiedenis van Gorinchem en omgeving;       
d. het bevorderen van de instandhouding van een museum, waarin de sub c. omschreven voorwerpen geplaatst kunnen worden;           
e. het bevorderen van de instandhouding van alle zaken die uit het oogpunt van - kunst, oudheid en geschiedenis in Gorinchem van belang kunnen zijn;      
f. het bevorderen van de uitgifte van geschriften met betrekking tot het onder a. - gestelde doel. 

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het nemen van alle wettige maatregelen, die tot verwezenlijking van het in lid 1 van dit artikel breder omschreven doel kunnen leiden.       

 

DUUR. VERENIGINGSJAAR       

Artikel 3

 1. De vereniging, oorspronkelijk opgericht op twintig augustus negentienhonderd negen (20-8-1909), is voortgezet voor onbepaalde tijd.  
 2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.    

 

LIDMAATSCHAP  

Artikel 4

 1. De leden zijn gewone leden of ereleden.      
 2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 daartoe zijn benoemd en hebben - tenzij in deze statuten anders is bepaald - ten minste dezelfde rechten als de gewone leden. 

Artikel 5        

 1. Als gewoon lid wordt men toegelaten na aanmelding bij het bestuur.        
 2. Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd.  

Artikel 6        

Het lidmaatschap is persoonlijk.      

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP     

Artikel 7        

 1. Het lidmaatschap eindigt:     
  a. door overlijden, dan wel ingeval het lid een rechtspersoon is, wanneer zij ophoudt te bestaan;  
  b. door opzegging door het lid; 
  c. door opzegging namens de vereniging;         
  d. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden per  eenendertig december. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door — tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.         
 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van— het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, voorts indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld, alsook indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  De opzegging geschiedt schriftelijk. 
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in-strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de — vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
  De ontzetting geschiedt door het bestuur, krachtens een besluit van het bestuur. — Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste van het besluit met opgave van- reden(en) in kennis.          
 5. De betrokkene, wiens lidmaatschap door de vereniging is opgezegd, dan wel die - uit zijn lidmaatschap is ontzet, is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 
  Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
  Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 6. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, om welke reden of oorzaak ook, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.                 

 

GELDMIDDELEN  

Artikel 8        

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:       
  a.contributies van de gewone leden;    
  b. schenkingen, erfstellingen en legaten;           
  c. andere baten.                                    
 2. Ieder gewoon lid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.   
 3. Ieder erelid is vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.       

 

BESTUUR                           

Artikel 9

 1. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.                         
 2. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging.      
  Het bestuur maakt de namen van de kandidaten bekend uiterlijk drie weken voor-de algemene vergadering. Vanaf die bekendmaking hebben de leden gedurende twee weken het recht tegenkandidaten te stellen; de namen van de tegenkandidaten dienen schriftelijk - bij de secretaris te worden ingediend.            
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht.  Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.          
 4. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. 
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijfjaren. Jaarlijks treedt een evenredig aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
  Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.    

 

VERTEGENWOORDIGING         

Artikel 10      

 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging.    
  Het bestuur of de voorzitter en de secretaris gezamenlijk vertegenwoordigen de vereniging gezamenlijk in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen  vertegenwoordigen.   
 2. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid kan het bestuur zich ter uitvoering van zijn taak doen bijstaan door adviseurs of commissies, welke door het bestuur worden benoemd.                
 3. Tot een jaarlijks vast te stellen bedrag is voor het beschikken over bank- en girosaldi is slechts de handtekening van de penningmeester vereist. Boven dit bedrag is mede de handtekening van de voorzitter of de secretaris vereist.           
 4. Voor het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhuren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij de— vereniging zich als borg of mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, en in het algemeen voor handelingen, welke een bedrag of waarde (jaarlijks door de algemene vergadering vast te stellen) te boven gaan, behoeft het bestuur de machtiging van de algemene vergadering. 
  Indien in enig jaar de algemene vergadering geen nieuw bedrag of waarde  vaststelt, blijft het eerder vastgestelde bedrag of de eerder vast gestelde waarde — van kracht.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11      

 1. Ten minste éénmaal per j aar wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. Tevens is het bestuur verplicht een begroting in te dienen, vast te stellen door de — algemene vergadering.      
 2. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering gewenste inlichtingen te verschaffen, desverlangd de kas en de waarden van de vereniging - te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging.     
 3. In de jaarvergadering wordt een kascommissie benoemd van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording. De commissie brengt ter eerstvolgende algemene vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Desverlangd kan de commissie - na verkregen goedkeuring van de algemene  vergadering - zich door een deskundige doen bij staan. Jaarlijks treedt ten minste één lid van de kascommissie af, welk lid niet terstond - herbenoembaar is.                           
 4. Het bestuur is verplicht aan deze kascommissie alle door deze gewenste inlichtingen te verstrekken.   
 5. In de jaarvergadering wordt het voorstel behandeld om het bestuur te déchargeren voor het gevoerde bestuur gedurende de tijd, waarover de rekening en verantwoording loopt en voor de handelingen, welke uit die rekening en  verantwoording blijken.        

Artikel 12      

 1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.    
 2. Behoudens de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen van alle leden van de vereniging.     
 3. Na ontvangst van een zodanig verzoek, is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan, op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
 4. Indien de verzoekers niet in staat zijn de vergadering bijeen te roepen op de wijze als in het vorige lid is bedoeld, kunnen zij de vergadering bijeen roepen bij advertentie in een plaatselijk veel gelezen krant.     

Artikel 13

 1. De leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen.                           
 2. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid of lid van een orgaan van de vereniging, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, is aan die personen, hun echtgenoot of geregistreerde partner ontzegd.         
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als - een besluit van de algemene vergadering.    
 4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de algemene vergadering besluit schriftelijk te stemmen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.  
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij meerderheid van  stemmen, voorzover de statuten of het huishoudelijk reglement niet anders bepalen. 
  Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd,         
  Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de  meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
  Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 
  De voorzitter bepaalt op welke wijze tussen de daarvoor in aanmerking komende personen wordt geloot.
  De loting zal slechts zodanig kunnen plaatsvinden, dat het lot op objectieve wijze, zonder aanzien van de persoon, degene aanwijst die gekozen is. 
  Onder stemmen worden in deze statuten verstaan: uitgebrachte stemmen, met uitzondering van blanco stemmen en stembiljetten die ondertekend zijn, of waaruit op enige andere wijze kenbaar is, wie de desbetreffende stem heeft uitgebracht.    

Artikel 14 

 1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen.  Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een door de algemene vergadering aan te- wijzen lid optreden als voorzitter.   
 2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid notulen gehouden.        

 

STATUTENWIJZIGING               

Artikel 15                             

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar— de wijziging van de statuten zal worden voor gesteld.        
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor - de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt  gehouden.      
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene vergadering waar ten minste drie/vierde van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.   
 4. Is op de in het vorige lid bedoelde vergadering niet ten minste drie/vierde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering belegd, te houden niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden - met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het aantal uitgebrachte - geldige stemmen tot de statutenwijziging kan worden besloten.

Artikel 16                                                     

 1. en statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is an de bestuursleden is tot het verlijden van een akte van statutenwijziging- bevoegd.  
 2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te (doen) leggen bij de betrokken Kamer van Koophandel en Fabrieken.    

 

ONTBINDING EN VEREFFENING        

Artikel 17                               

 1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een algemene vergadering ten minste twee/derde van het aantal leden der vereniging zich daarvóór verklaren. In deze vergadering moet ten minste drie/vierde van het aantal leden aanwezig zijn.
 2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht (8) dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.           
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.        
 4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.   
 5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.  
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen - zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar  naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".         

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT           

Artikel 18      

 1. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft, voorzover nodig, nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, de  werkzaamheden van het bestuur, de vergadering, de wijze van uitoefening van — het stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging en alle — verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de  algemene vergadering.
 3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

Einde